Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » ARAÇ SATIŞ İHALE İALNI

ARAÇ SATIŞ İHALE İALNI

İLAN

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR (ARAÇ)

SIRA NO

BULUNDUĞU YER

MARKASI

CİNSİ

MODELİ

FİİLİ DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ

İHALENİN

TARİHİ

GÜNÜ

SAATİ

1

KORGAN BELEDİYESİ

Renault  R 1339

Otomobil(sedan)

1997

İhtiyaç fazlası

3.000,00 TL

%3

100,00 TL

01.09.2016

Perşemebe

10.00

2

KORGAN BELEDİYESİ

Renault  Megane II SED.AUTH.1.5 DCI

Otomobil(sedan)

2005

İhtiyaç fazlası –trafikten çekmeli

18.000,00 TL

%3

100,00 TL

01.09.2016

Perşemebe

10.00

 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen 2 adet araç 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi, Korgan Belediyesinde yapılacaktır.
 2. İhale konusu işlere ait şartnameler ve ekleri Korgan Belediyesinden  (Destek Hizmetleri Müdürlüğü ) çalışma saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
 3. İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte tekliflerini, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 1. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
 2. Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
 3. Gerçek kişinin T.C. kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
 4. Geçici teminata ilişkin belgeler . ( Tedavüldeki Türk Parası , Bankalar veya özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınmaz. )
 5. Özel hukuk tüzel kişilerin,  idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;

Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.

 1. Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri,
 2. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 3. Taşınır satışları ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.
 4. Satışı yapılacak araçlar mevcut haliyle satış ihalesine çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması, nakliyesine ilişkin  tüm giderler ile satış sonrası Trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya ait olup, satış ihalesi sonrası araçla ilgili olarak idareden herhangi bir talepte bulunulmayacak aksi iddia edilerek adli ile idari yargıda idare aleyhine dava açılmayacaktır. Alıcı satış ihalesine katılmakla bu durumu kabul etmiş sayılır. Araçlar bulunduğu yerde alıcısına teslim edilecektir.
 5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca,  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Türkiye genelinde ihale bilgileri ‘’http:/www.korgan.bel.tr’’. internet adresinden öğrenilebilir.

                                                                                                                            Tuncay KİRAZ

                                                                                                                            Belediye Başkanı

Paylaş