Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » İŞYERİ SATIŞ İHALE İLANI

İŞYERİ SATIŞ İHALE İLANI

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İŞYERİ SATIŞ İLANI

 

1-İlçemiz, Dip Mahallesi, Çayır Tarla Mevkii, 109 ada 20 nolu parselde kayıtlı, 19.756,12 m² alan üzerinde yapılacak olan,  mülkiyeti Korgan Belediyesine ait 7 adet Asma katlı işyeri niteliğindeki taşınmazların satışı için karar alınmıştır.

2-Satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü İle Korgan Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda 09.02.2017 Perşembe günü saat 10.00’da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

3-Satışı yapılacak İşyerleri;

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ GAYRİMENKULLER

 

 

SIRA

NO

 

MAHALLESİ

 

ADA/

PARSEL

 

M2

ALAN

 

ARSA PAYI

 

NİTELİĞİ

 

HİSSE

MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ

1

Dip Mahalle

109/20

19.756,12

1/76

Asma katlı işyeri

Tam

100.000.00 TL

3.000.00 TL

2

Dip Mahalle

109/20

19.756,12

1/76

Asma katlı işyeri

Tam

100.000.00 TL

3.000.00 TL

3

Dip Mahalle

109/20

19.756,12

1/76

Asma katlı işyeri

Tam

100.000.00 TL

3.000.00 TL

4

Dip Mahalle

109/20

19.756,12

1/76

Asma katlı işyeri

Tam

100.000.00 TL

3.000.00 TL

5

Dip Mahalle

109/20

19.756,12

1/76

Asma katlı işyeri

Tam

100.000.00 TL

3.000.00 TL

6

Dip Mahalle

109/20

19.756,12

1/76

Asma katlı işyeri

Tam

100.000.00 TL

3.000.00 TL

7

Dip Mahalle

109/20

19.756,12

1/76

Asma katlı işyeri

Tam

100.000.00 TL

3.000.00 TL

 

4-İhale dökümanı (şartname ve ekleri) Korgan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin 100.00 TL. (yüz tük lirası) bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.

5-İhale komisyonu, İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

6-İhaleye katılmak isteyenlerden istenecek belgeler

 1. Gerçek kişilerden:
 1. Nüfus Cüzdanı Sureti
 2. İkametgâh Belgesi
 3. Vekâleten katılıyorsa vekâletname ile vekâlet verenin ve verilenin imza sirküleri veya yetkili olduğuna dair belge
 4. Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
 5. İhaleye katılanın veya vekilinin Korgan Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge
 6. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
 7. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından ihale saatinde komisyon önünde imzalanmak zorundadır.)

 

 1. Tüzel kişilerden :
 1.  Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge
 2.  Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri
 3.  Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi
 4.  Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
 5.  Şirketin yada vekilinin Korgan Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge
 6.  Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
 1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından ihale saatinde komisyon önünde imzalanmak zorundadır.)

C) Ortak girişimci  ise :

            Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

            İstekliler, ihale saatine kadar yukarıda yazılı evrakları eksiksiz bir şekilde tamamlayıp İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

            İlan olunur.

Paylaş